Actueel

Conscious contracts voor duizenden medewerkers

25 april 2024

Deloitte, Koninklijke Vezet, Vebego Groen, Breman en PCOU Willibrord stropen de mouwen op en gaan aan de slag met conscious contracting in hun eigen organisatie. Daarmee hebben straks duizenden medewerkers een conscious contract in handen. De organisaties worden begeleid door een team van inhoudelijke (juridische) experts. Het traject dat de deelnemers doorlopen is opgezet volgens de Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten. Deze Routekaart is in een eerder pilot-traject (2021-2023) ontwikkeld.

Over conscious contracting

Contractonderhandelingen en overeenkomsten zijn vaak gericht op het uitsluiten van risico’s en geschreven vanuit het perspectief van de dominante partij, in ingewikkelde, juridische taal. Conscious contracting is een manier om een meer gelijkwaardige en duurzame relatie met elkaar aan te gaan. Vertaald naar een overeenkomst waar in begrijpelijke (beeld)taal beschreven wordt wat partijen samen willen bereiken en gaan doen, en hoe ze om willen gaan met veranderingen en conflicten.

Opzet begeleid traject

Het begeleid traject bestaat uit een aantal stappen, zie onderstaande figuur. Alle opgedane kennis en inzichten worden continu gedeeld, zodat andere organisaties hiervan kunnen leren en geïnspireerd worden om ook aan de slag te gaan. Verdere toelichting op het traject is te vinden op de website.

Dit traject is een vervolg op het pilot-traject dat van 2021-2023 plaatsvond en waaraan 31 organisaties waaronder PostNL, Viisi, The Colour Kitchen, Valstar Simonis, Actief Zorg, Gemeente Alkmaar, BplusC, Picnic en IDFA deelnamen.

De deelnemers

Deloitte, Koninklijke Vezet, Vebego Groen, Breman en PCOU Willibrord nemen deel aan het traject. De groep varieert in organisatiegrootte, branche en de mate waarin al invulling wordt gegeven aan medemenselijk ondernemen in de eigen organisatie. Bij het traject worden mensen uit allerlei geledingen van de organisaties betrokken; van directie tot HR en juridisch, van marketing tot CSR en communicatie.

Projectteam van vakdeskundigen

In het project Conscious Contracting komen verschillende kennisgebieden bij elkaar. Het perspectief op ‘medemenselijk ondernemen’ van Prof. Harry Hummels (Universiteit van Maastricht), de insteek van ‘preventive Law’ van prof. Eric van de Luijtgaarden (Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd) en het gedachtegoed van ‘De  regels en de rek’ van dr. Boukje Keijzer (7Zebra’s). Boukje Keijzer is tevens projectleider en verzorgt samen met Saskia de Hoog (Buro Beknopt) de inhoudelijke analyse. Juridische expertise wordt ingebracht door Daniël Maats en Evelyne Hof (BVDV) en Bas Martens (Lexence). Monique Vering verzorgt het programmamanagement en de communicatie en Nicolette Scholtes zorgt voor project support. Het project wordt, net als het eerdere pilot-traject,  mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Boukje Keijzer | projectleider en directeur 7Zebra’s en auteur ‘De regels en de rek’: “Méér medewerkers met een medemenselijke arbeidsovereenkomst. Dat is wat we willen bereiken met het project Conscious Contracting. Het is dan ook fantastisch dat deze vijf grote, gezichtsbepalende organisaties uit totaal verschillende branches dit proces met ons aangaan. Zo hopen we heel veel andere organisaties te inspireren om ook hun arbeidsovereenkomsten onder handen te nemen. Aansluitend bij hun eigen missie, visie en kernwaarden.”

Do-It-Yourself traject

Naast het begeleid traject is er ook een Do-It-Yourself traject waarin organisaties zelf aan de slag gaan in een eigen online leeromgeving. Tijdens online Q&A sessies wordt verdere toelichting gegeven en kunnen deelnemers onderling ervaringen uitwisselen. In februari ging een groep met 24 organisaties van start. 17 september 2024 start een nieuwe groep. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via deze pagina.

Meer informatie en contact

Meer informatie is te vinden op onze website: conscious-contracting.nl.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Nicolette Scholtes (support@conscious-contracting.nl)

 


Conscious Contracts for thousands of employees

Deloitte, Royal Vezet, Vebego Green, Breman, and PCOU Willibrord are rolling up their sleeves and embarking on the journey of conscious contracting within their organizations. Consequently, thousands of employees will soon hold a conscious contract. These organizations are being guided by a team of substantive (legal) experts. The journey that the participants follow is structured according to the Roadmap towards Human-Oriented Employment Contracts, which was developed in an earlier pilot project (2021-2023).

About Conscious Contracting

Contract negotiations and contracts are often focused on risk exclusion and are written from the perspective of the dominant party in complicated legal language. Conscious contracting is a method of entering into a more equitable and sustainable relationship with others. This translates into a contract where, in understandable (visual) language, it is described what the parties want to achieve together, their intended actions, and how they wish to handle changes and conflicts.

Setup of the guided journey

The guided journey consists of several steps, as outlined in the figure below. All acquired knowledge and insights are continuously shared so that other organizations can learn from them and be inspired to take action.

Further details on the journey can be found on the website.

This journey is a continuation of the pilot project that took place from 2021-2023 and included 31 organizations such as PostNL, Viisi, The Colour Kitchen, Valstar Simonis, Active Care, Municipality of Alkmaar, BplusC, Picnic, and IDFA as participants.

The participants

Deloitte, Royal Vezet, Vebego Green, Breman, and PCOU Willibrord are participating in the journey. The group varies in organization size, industry, and the extent to which they already implement human-oriented business practices within their organization. People from various layers of the organizations are involved in the journey; from management to HR and legal, from marketing to CSR, and communication.

Project team of experts

In the Conscious Contracting project, different areas of expertise come together. The perspective on ‘human-oriented business’ by Prof. Harry Hummels (University of Maastricht), the approach of ‘preventive Law’ by Prof. Eric van de Luijtgaarden (University of Maastricht and Zuyd University of Applied Sciences) and the philosophy of ‘The rules and the Stretch’ by Dr. Boukje Keijzer (7Zebra’s). Boukje Keijzer is also the project leader and, together with Saskia de Hoog (Buro Beknopt), takes care of the substantive analysis. Legal expertise is provided by Daniel Maats and Evelyne Hof (BVDV) and Bas Martens (Lexence). Monique Vering takes care of program management and communication, and Nicolette Scholtes provides project support. Like the earlier pilot project, this project is co-funded by the Goldschmeding Foundation.

Boukje Keijzer | Project leader and director of 7Zebra’s and author of ‘The rules and the Stretch’: “More employees with a human-oriented employment contract. That’s what we aim to achieve with the Conscious Contracting project. Therefore, it’s fantastic that these five major, prominent organizations from completely different industries are embarking on this journey with us. We hope to inspire many other organizations to also tackle their employment contracts, in line with their own mission, vision, and core values.”

Do-It-Yourself journey

In addition to the guided journey, there is a Do-It-Yourself journey where organizations can work independently in their online learning environment. During online Q&A sessions, further explanation is provided, and participants can exchange experiences. A group of 24 organizations started in February, and a new group will start on September 17, 2024. There is no cost for participation.

More Information and contact

More information can be found on our website: conscious-contracting.nl. If you have any questions, please contact Nicolette Scholtes (support@conscious-contracting.nl)

Blijf op de hoogte van onze vorderingen, achtergrondinformatie over conscious contracting en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief